Přejít k hlavnímu obsahu

Těhotenské termíny

A (60) | B (16) | C (26) | D (24) | E (30) | F (21) | G (14) | H (35) | I (16) | J (2) | K (24) | L (13) | M (33) | N (11) | O (21) | P (97) | R (7) | S (33) | T (30) | U (2) | V (28) | Z (15)

Abrupce placenty = Část placenty, která se odloučí ke konci těhotenství od stěny dělohy a může způsobit krvácení.

alfa - fetoprotein = Bílkovina, která je vytvářena plodem. Dostává se do krevního oběhu matky.
Vysoká hladina může znamenat:
- defekt nervové trubice plodu - Downův syndrom nebo spina bifida
- vícečetné těhotenství

Amniocentéza = Odběr malého možství plodové vody z dělohy, skrz břišní stěnu. Rozbor na chromozómové odchylky, např. Downův syndrom

analgetika = bolest utišující prostředky.

antenatální = týkající se období před porodem.

Apgar skóre = test hodnotící stav dítěte po porodu

Aktivní porod = Způsob porodu, ke kterému patří vzpřímená poloha rodičky, rodička se také může pohybovat.

Amniotomie = Chirurgické protržení amniového vaku, prováděné pro urychlení porodu.

Anémie = Abnormálně nízká hladina hemoglobinu v červených krvinkách.

Antihistaminika = Léky, užívané k léčbě nauzey, alergií a zvracení.

Areola = Pigmentovaná oblast kůže v okolí bradavky.

ASP+ = živý zárodek. Zkratky a termíny v těhotenském průkazu.

AFI = Amniotic Fluid index, index plodové vody. Vyšetření, při kterém se provádí zjištění celkového množství plodové vody. V ČR se neprovádí.

Těhotenství.cz

AIDS = syndrom získaného selhání imunity

Těhotenství.cz

Albumin = jeden z proteinů krevní plazmy, tvoří 60 % všech plazmatických bílkovin. Nadměrná přítomnost albuminu může poukazovat na špatnou funkci ledvin.

Těhotenství.cz

Amnion = vnitřní plodový obal

Těhotenství.cz

AIMS je kanadský standardizovaný test, který je zaměřen na hrubou motoriku od narození do 18. měsíce věku.  AIMS testuje dítě ve čtyřech polohách: v leže na zádech, na břiše, v sedě a ve stoje. Základem je, že se při testu nechává dítě přirozeně projevit. Hodnotit se může jak dítě zdravé, tak i předčasně narozené, u kterého se dá předpokládat opožděný vývoj.

Těhotenství.cz

amnioskopie = vaginální sledování kvality plodové vody optikou se světelným zdrojem

Těhotenství.cz

abortus = potrat

Těhotenství.cz

akutní = probíhající rychle

Těhotenství.cz

atrofie = zmenšení určitého orgánu

Těhotenství.cz

Antimetil - tablety, které uleví od žaludečních potíží. Mj. jsou vhodné při pocitech na zvracení, při cestování i těhotenských nevolnostech

Těhotenství.cz

Ukončení či přerušení těhotenství. Jedná se o zánik miminka (v embryonálním či fetálním stádiu) dříve, než je schopno přežít mimo dělohu: obvykle do konce 19. týdne gravidity. K této komplikaci může dojít samovolně, kdy se jedná o tzv. spontánní (samovolný) potrat. Aborci lze vyvolat také uměle, pomocí lékařských či terapeutických metod.
Komplikace v těhotenství, při níž dochází k předčasnému odloučení placenty od děložní stěny. Nejvyšší incidence se eviduje mezi 20. týdnem gravidity a porodem. Jedná se o životu nebezpečný stav pro rodičku i plod.
Překyselení organismu čili nadbytečná koncentrace kyselin v krvi (plodu).
Označuje typ porodu, který probíhá v porodnici pod dozorem lékařů, jenž mohou usměrňovat jeho průběh a reagovat na případné komplikace.
Látka, kterou miminko přirozeně produkuje během svého nitroděložního růstu. Vysokou hladinu této bílkoviny lze naměřit v plodové vodě. Nadměrná koncentrace AFP v krevním řečišti těhotné ženy indikuje u plodu přítomnost defektů neurální trubice (NTD), Downova syndromu či rozštěpu páteře.
Vyšetření krve měřící hladinu tzv. alfa-fetoproteinu v krevním oběhu matky. Abnormální hodnota může indikovat vady mozku či míchy, zvýšené riziko Downova syndromu, přítomnost dvojčat či nesprávně vypočítaný termín porodu.
Zkratka pro Apparently Life-Threatening Event (náhlá událost ohrožující život). Jedná se o velice nebezpečný stav, kdy u miminka zcela neočekávaně dochází k zástavě dechu. Dušení doprovází zblednutí kůže, ochabnutí svalového tonusu, případně i dávení či pocení. Nejvyšší incidenci lze zaznamenat u kojenců od dvou do čtyř měsíců věku.
Náhlé vynechání pravidelného menstruačního cyklu.
Organické sloučeniny, které slouží jako stavební kameny pro vyvíjející se embryo a plod.
Odběr plodové vody. Prenatálně diagnostický výkon, prováděný obvykle ambulantně. Podstatou testu je diagnóza pohlaví miminka, chromozomálních anomálií typu Downův syndrom či dědičných poruch, jako je Tay Sachsova choroba. Vyšetření také může potvrdit přítomnost onemocnění známého jako rozštěp páteře, při němž dochází k vývojovým vadám mozku či páteře. K napíchnutí plodové vody se obvykle přistupuje v období mezi 16. až 21. týdnem těhotenství. Alternativu k aminocentéze představuje biopsie choriových klků.
Nazývaný také vnitřní vak. Vnitřní zárodečný obal s tzv. amniovou dutinou, v níž probíhá rané stádium embryonálního vývoje. Po naplnění plodovou vodou se změní v amniový váček.
Umělé protržení (dirupce) vaku blan za účelem indukce porodu, urychlení druhé doby porodní nebo vnitřního monitoringu plodu.
Čirá a lehce nažloutlá tekutina, v níž je plod uložen po celé období těhotenství.
Dutý vak v děloze, uvnitř něhož se ve vodním prostředí nachází miminko a placenta. Vzniká naplněním amniomu plodovou vodou.
Kruhový sval, který ovládá uzavírání řitního otvoru. Při narušení funkce řitního svěrače dochází k tzv. fekální inkontinenci. Onemocnění postihuje zhruba 2 procenta dospělých osob, včetně těhotných žen, a může vést až k sociální izolaci.
Abnormálně nízký počet červených krvinek nebo snížená hladina hemoglobinu v krvi: transportního metaloproteinu červených krvinek dopravujícího kyslík k orgánům. Nejčastěji se projevuje malátností, snadnou unavitelností, slabostí a závratěmi.
Vrozená vada mozku doprovázená absencí lebečních kostí, které mozek za běžných okolností obklopují.
Čili narkóza. Výkon, při němž se do těla vpraví látka, která pacienta uspí (celková anestézie) či znecitliví část jeho těla (lokální anestézie).
Obvykle nezhoubný nádor či otok složený z lymfy (mízy) a cév.
Medikamenty sloužící pro boj s většinou bakteriálních infekcí. Škála bakterií, na kterou antibiotika účinkují, závisí na konkrétním přípravku. Při léčbě virových onemocnění se tento typ léků prokázal jako zcela neefektivní.
Medikament, který je podáván pro zabránění izoimunizace Rh negativních matek a pro léčbu idiopatické trombocytopenické purpury.
Lékařská metoda, pomocí níž se hodnotí stav novorozence ihned po porodu. Sestává z objektivních atributů, jako je puls, dech, svalové napětí, či reakce na podráždění. Test se obvykle provádí v první a páté minutě po narození dítěte. Skóre nižší než 3 značí těžké komplikace, 4 až 7 stále představuje riziko ohrožení života, až hodnota 8 reprezentuje normální stav. V případě nízkého bodového ohodnocení během prvního posuzování může novorozenec vyžadovat pozdější lékařskou pomoc. Riziko přítomnosti vrozených vývojových vad však stále není stoprocentní, zvláště pokud další testy zaznamenají příznivější skóre.
Chorobný stav, při němž dochází ke krátkodobé zástavě dechu. Často se objevuje u nedonošenců jako důsledek nezralosti dechového centra (tzv. izopatická apnoe).
Dvorec prsní bradavky. Jedná se o tmavě zabarvenou oblast kolem bradavky tvaru nepravidelného kruhu. Pod areolou lze zaznamenat vysokou koncentraci prsních žláz, ústících do bradavky.
Nepravidelný, zrychlený, či naopak zpomalený srdeční rytmus.
Vniknutí cizího tělesa či tekutiny do dolních cest dýchacích. Obvykle se tak děje vdechnutím, spolknutím (např. zvratků), eventuálně sáním.
Ztráta napětí (tonusu) děložního svalstva. Celková ochablost dělohy ochablost.
Neprůchodnost nosního vchodu novorozence, která vyvolává dušení. Stav ohrožuje dítě na životě a vyžaduje urgentní operativní řešení. Závažná komplikace spadá mezi ten typ vrozených vývojových vad, které se jen výjimečně vyskytují samostatně.
Proces stimulace dělohy pro zvýšení frekvence, délky a intenzity kontrakcí na počátku přirozeného porodu. Mezi časté lékařské praktiky patří protržení vaku plodových blan (amniotomie). Urychlení porodu může napomoci také podávání syntocinu či oxytocinu.
Vyšetření, při němž lékař poslouchá ozvy srdeční aktivity.
Protilátky (imunoglobuliny), které útočí na antigeny vlastního organismu, v kterém se nachází.