Rodičovský příspěvek a přídavek na dítě 2018

Rodičovský příspěvek a přídavek na dítě 2018 - Těhotenství.cz

Od  prvního  ledna  2018  dochází  ke  změnám  u  rodičovského  příspěvku.  Ruší se současné  omezení  horní  hranice  výše  čerpání rodičovského  příspěvku  ve  
výši 11 500  Kč za  měsíc,  čímž  bude  umožněno  čerpat  dávku  až  ve  výši  odpovídající peněžité  pomoci  v mateřství. Rodiče  s vyššími  příjmy  tak  mohou  
celou  částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud.
Pro  rodiny  s vícerčaty se zvyšuje celková částka rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 330 tisíc korun. Rodiče, kteří chtějí novinek využít, musí ale podat
novou žádost. „Úřad  práce začne  ještě v průběhu listopadu rozesílat dopisy, ve  kterých o změnách informuje a vysvětluje, jak postupovat. Změny se
budou týkat i těch rodičů, kterým se dítě narodilo ještě před 1. lednem 2018,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.
„Pokud tyto rodiny nevyčerpaly celou částku příspěvku, mohou si v lednu požádat o zvýšení podle nových pravidel", dodala.

Kromě  zrušení  horní  hranice  čerpání  rodičovského  příspěvku si mohou rodiče, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nově zvolit čerpání až do
výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Jedná se především o studenty, OSVČ  bez  nemocenského  pojištění  a  nezaměstnané.
Platí  ale,  že  musí provést volbu výše rodičovského příspěvku na příslušném formuláři. Pokud rodiče chtějí uplatnit nárok na vyšší rodičovský příspěvek na
vícerčata, musí podat novou žádost, kde uvedou všechny společně narozené děti. Pokud už rodiny s vícerčaty částku 220 tisíc vyčerpaly, ale dětem nejsou
ještě 4 roky, mohou si znovu požádat o rodičovský příspěvek a čerpat ho až do celkové výše 330 tisíc korun (nebo do 4 let věku dětí).
I nadále platí, že rodiče mohou při pobírání rodičovského příspěvku umístit dítě mladší dvou let do jeslí či školky jen na 46 hodin měsíčně.
Pro všechny rodiny, které pobírají rodičovský příspěvek a chtějí změnit výši jeho čerpání, platí, že změnu  volby  výše  čerpání  podle  nové
právní  úpravy  lze  provést  kdykoli od 1.ledna 2018. Bez podání žádosti bude od ledna 2018 dávka vyplácena ve stejné výši,  jaká  náležela  za prosinec  2017.
Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku mohou po 1.lednu provést všichni, kdo ji chtějí změnit, a to bez ohledu na to, kdy ji měnili
naposledy. Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude možné měnit výši příspěvku opět pouze jednou za tři měsíce, stejně jako doposud.


Od  1.  ledna  2018  se ruší  možnost, aby  rodičovský příspěvek čerpali pěstouni na přechodnou dobu - těmto příjemcům bude dávka odejmuta.
Zároveň dochází k tomu, že k částkám rodičovského příspěvku vyčerpaným těmito pěstouny před 1. lednem 2018
se nepřihlíží. To znamená, že rodinám, jejichž dítě ve věku do 4 let bylo dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, se může navýšit nevyčerpaná
celková částka rodičovského příspěvku. Pokud tyto rodiny rodičovský příspěvek pobírají, je potřeba se informovat na
ÚP ČR  o  aktuální  změněné  výši  celkové  částky  a  případně  si  upravit  výši čerpání rodičovského  příspěvku.  Pokud  rodiny  s
dětmi,  které byly dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, již rodičovský příspěvek podle původní úpravy dočerpaly a dítěti nejsou 4 roky, mohou
příspěvek dočerpat, ale musí podat novou žádost. U rodičů, kteří splňují nárok na rodičovský příspěvek a zároveň mají
(nebo měli) nárok na jeho  obdobu  poskytovanou  v jiném státě (i mimo EU), se nově bude z celkové částky
rodičovského příspěvku 220 tisíc (resp. 330 tisíc korun) odečítat částka vyplacená na totéž dítě v jiné zemi.

Od ledna se dále zvyšuje hranice příjmu potřebná pro nárok na přídavek na dítě z 2,4 na 2,7 násobek životního minima. Na dávku tak dosáhne více rodin a
podpoří se tak i ty, kde rodiče pracují, ale mají relativně nižší příjmy. Dále se zvyšují částky přídavku na dítě o 300  korun pro děti pracujících rodičů (alespoň jeden z
rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem). Nově
tak  budou  činit 800,  910  a  1000  korun  měsíčně  podle  věku  dítěte.


O  navýšení přídavku  na  dítě  není  třeba  žádat, po  splnění  podmínek  a  po  doložení  dokladu  o čtvrtletním příjmu ÚP ČR provede výběr základní či zvýšené výměry
automaticky. Ke změnám dochází i v příspěvku na bydlení. Novela zákona zpřesnila výčet nákladů na bydlení. Současně byla doplněna podmínka, že
pro příspěvek na bydlení musí být náklady  na  bydlení  podrobně  rozepsány na jednotlivé  položky,  od  ledna  2018  tedy nepůjde dokládat náklady na bydlení jednou (paušální) částkou. U všech jednotlivých
položek  se uvede, zda  dané  náklady  jsou  nebo  nejsou  placeny  zálohově.  Zúčtování zálohových plateb musí být doloženo minimálně 1x za 12 měsíců. U nájemních vztahů,
které jsou sjednány na méně než 12 měsíců, je nutné zúčtování předložit vždy ke konci platnosti  smlouvy. K nově podaným žádostem od 1. 1. 2018 musí být vždy doloženo
poslední  zúčtování  zálohových  plateb, nejpozději do 12  měsíců  po  jejich  posledním zúčtování. Pokud dotyčný přehled nedoloží, nebude mít na příspěvek na bydlení nárok
nebo mu Úřad práce ČR dávku odejme.

 

Těhotenství.cz