Zajímavé údaje o statistice porodnosti v ČR | Těhotenství.cz

Zajímavé údaje o statistice porodnosti v ČR

Zajímavé údaje o statistice porodnosti v ČR - Těhotenství.cz

Klesá nebo stoupá porodnostinfo-icon v ČR?Ve kterém kraji se rodí nejvíce dětí?Jaký je nejčastější věkinfo-icon matek v době porodu? Tyto a další údaje obsahuje aktuálně vydaná publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Zdrojem informací jsou data z Národního registru reprodukčního zdravíinfo-icon – rodičky a novorozenci a data přebíraná z Českého statistického úřadu. Data jsou zpracována k roku 2013.

Počet narozených dětí

V roce 2013 došlo k poklesu počtu narozených dětí na 107 117, oproti roku 2008, kdy počet dosáhl vrcholu 119 842 narozených. Chlapců se narodilo 54 702, dívek 52 049.

Věk rodiček

Výrazné jsou rozdíly ve věkovém složení rodiček. Stejně jako v roce 2012 pokračoval přesun rodiček do vyšších věkových skupin. Tímto přesunem se podíl rodiček 30letých a starších zvýšil z 54,1 % v roce 2012 na 55,0 % ze všech rodiček v roce 2013. Nejvíce narozených připadá na věkovou skupinu rodiček 30–34letých, druhou tvoří skupina 25–29letých.

Počet rodiček dle kraje

Nejvyšší počet rodiček je, z jejich celostátního počtu, v Hl. m. Praze (13 757) a v kraji Středočeském (13 727) proti kraji Karlovarskému (2 815). Výrazné jsou rozdíly i ve věkovém rozložení rodiček s největším podílem rodiček 30–34letých a 35letých a starších bydlících v Praze z celkového počtu rodiček.

Rodinný stav

Podle rodinného stavu rodičky pokračoval celostátní kontinuální nárůst podílu svobodných rodiček, který narůstá s klesajícím věkem. Z hlediska sociálního se jedná o skupinu různorodou, v níž od začátku 90.let narůstá podíl rodiček v trvalém partnerském vztahu bez oficiálně uzavřeného sňatku. Poměrně vysoký podíl dále připadá na rodičky rozvedené.

Vzdělání

V úrovni vzdělání rodiček pokračoval kontinuální pokles podílu rodiček s pouze základním vzděláním (jen každá desátá). Naopak kontinuální je nárůst podílu rodiček s vysokoškolským vzděláním (více než každá čtvrtá).

Prenatální poradnainfo-icon

Udržuje se vysoký podíl rodiček, které prošly prenatální poradnou. Bez prenatální péče zůstává převážně skupina rodiček 18-19letých. K včasnému záchytu v poradně pro těhotné, tj. do 12. týdne těhotenstvíinfo-icon, dochází u čtyř pětin ze všech rodiček, naopak pozdní záchyt (tj. až od 23. týdne) je ojedinělý. Týká se to převážně těhotných se základním vzděláním a středním vzděláním bez maturity.  Rovněž průměrný je počet kontrol 11, jímž prochází téměř 2/3 ze všech těhotných.

Ultrazvukinfo-icon

Dvě povinná ultrazvuková vyšetřeníinfo-icon (UZ) během těhotenství, tj. prvním do 22. týdne s hlavním zaměřením na včasnou diagnózu vrozených vývojových vad (VV), na zjištění vícečetného těhotenství a zpřesnění gestačního stáří, absolvovaly dvě třetiny ze všech těhotných. Stejný podíl připadá na poslední vyšetření po 32.týdnu, s hlavním účelem diagnózy hypotrofie plodu.

Hospitalizaceinfo-icon

V průběhu těhotenství nadále klesá podíl hospitalizovaných těhotných (cca jedna z deseti), z nichž u tří čtvrtin připadá na hospitalizaci trvající pouze 1 týden a méně, jen v ojedinělých případech trvá 4 týdny a déle.

Dvojčatainfo-icon

Podíl dvojčat z celkového počtu narozených klesl proti roku 2012 z 1,9 % na 1,7 %.

Operativní porody

Z operativních porodů největší podíl připadá na císařské řezy (25,6 % porodů), následují  vakuumextrakce, forcepsinfo-icon a extrakce konce pánevního.

Podíl novorozenců s hmotností menší než 2500 g

Podíl novorozenců o porodní hmotnosti méně než 2 500 g z celkového počtu narozených se od roku 1970 kontinuálně zvyšoval z 6,46 % až na 8,22 % v roce 2012 a dále na 8,25 % v roce 2013.

 

Zdroj: UZIS.CZ,  Těhotenství.cz

Kategorie: