Rodičovský příspěvek půjde od nového roku čerpat rychleji než dosud | Těhotenství.cz

Rodičovský příspěvek půjde od nového roku čerpat rychleji než dosud

Rodičovský příspěvek půjde od nového roku čerpat rychleji než dosud - Těhotenství.cz

Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která má přispět k lepšímu sladění práce a rodinného života. Rodiny s dětmi se budou moci lépe rozhodnout, jak vyčerpají  rodičovský  příspěvek.  Flexibilnější  úprava  umožní  rodičům  zvolit  výši  a
délku čerpání podle jejich aktuální situace. V případě zájmu se tak mohou vrátit dříve zpět do zaměstnání. Změna by měla přinést novou možnost nejen pro ženy s vyššími příjmy, ale také motivovat otce,
aby se ještě více zapojovali do péče o dítě. „U  rodičovského  příspěvku dnes  existuje  omezená  rychlost čerpání,  my  zavádíme novou možnost pro ty, kdo o ni mají zájem. Pomůže rodičům, kteří se  chtějí co nejdříve vrátit do
práce ,“uvedla  ministryně  Michaela  Marksová. „Rušíme  také  diskriminační  omezení  pro nevýdělečně činné občany,  jako  jsou  například  studenti  nebo  OSVČ, neplatící si sociální pojištění,“ dodala ministryně.
Rodiče dětí se budou moci rozhodnout o tom, v jaké výši a tedy po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek. Horní hranice čerpání dávky, která je nyní omezena částkou 11 500 Kč měsíčně, bude zrušena
, a rodič bude moci čerpat příspěvek až do výše odpovídající peněžité  pomoci  v  mateřství ,  tj.  až  do  32 640  Kč  měsíčně.  Celá částka  rodičovského příspěvku, 220 000 Kč, tedy bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v
současnosti, v případě nejvyšší možné měsíční výše příspěvku již v šesti měsících. V současné době rovněž platí, že pokud nelze žádnému z rodičů stanovit k datu narození dítěte denní vyměřovací základ,
náleží jim rodičovský příspěvek bez možnosti volby v pevně stanovených  částkách  do  čtyř let  věku  dítěte. Týká  se  to  nejčastěji  studentů, nezaměstnaných  nebo  OSVČ,  kteří  si  nehradí  nemocenské  pojištění.
Návrh  ruší  toto omezení a umožní těmto rodičům volit měsíční výši až do 7 600 Kč. Navrhované legislativní řešení dále upravuje:
- úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení.
- Zrušení možnosti čerpání rodičovského příspěvku osobám v evidenci  z titulu péče o dítě svěřené do pěstounské péče na přechodnou dobu.
- Vypuštění nadbytečné podmínky souhlasu druhého rodiče se zpracováním osobních údajů, který již upravuje jiné zákonné ustanovení.
- Speciální  úpravu  rodičovského  příspěvku  v případě  dítěte  svěřeného  do  střídavé péče rodičů.
- Doplnění možnosti zastoupení oprávněné osoby zastupujícím členem domácnosti, pokud o této formě zastoupení bylo soudem rozhodnuto.
- Upřesnění  pojmu  „studium  za  trvání  služebního  poměru“  pro  účely  posuzování nezaopatřenosti dítěte, upřesnění posuzování soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání při studiu na středních nebo vysokých školách v
cizině.
MPSV počítá s účinnosti zákona  od  1.  ledna 2017. Ustanovení týkající se pěstounů na přechodnou dobu nabyde účinnosti dnem vyhlášení zákona, a to právě z důvodu zamezení nadbytečného čerpání rodičovského příspěvku.

Zdroj: MPSV, Těhotenství.cz

Podobné příspěvky jako: Rodičovský příspěvek půjde od nového roku čerpat rychleji než dosud

Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek - informace pro rok 2015

Jak se zorientovat v nových předpisech ohledně peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku v letošním roce (2015).

...

Rozdělení služeb péče o děti v ČR

V České republice existují zejména následující služby péče o děti, které podporují lepší slučitelnost profesních a rodinných rolí:

1. Služby péče pro děti do tří let věku

Tento typ služeb není v České republice příliš rozvinutý. Z výzkumu VÚPSV provedeném v roce 2004 lze nicméně...

Podnikání na mateřské? Přečtěte si jaké jsou výhody i nevýhody.

Ženy OSVČ, které chtějí založit rodinu, často řeší spoustu otázek týkajících se státní finanční podpory. Budou muset přerušit podnikání? Uživí je státní podpora? Ideální variantu, jak budoucí mateřství finančně zabezpečit, se rozhodně vyplatí plánovat ještě před otěhotněním.

MATEŘSKOU JE...

Změny pro rodiče v sociální oblasti v roce 2017

NOVÁ DÁVKA PRO OTCE
Novopečení tatínkové dostanou možnost využít po narození potomka dávku tzv. otcovské poporodní péče. Ta bude fungovat tak, že z nemocenského pojištění bude otec dítěte
po jeden týden dostávat 70 % vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora bude stejná jako výše...

Rodiny už nebudou na přídavky na děti čekat tak dlouho

Od prvního října přibude rodin, které dosáhnou dříve než dosud na přídavek na dítě. Nově už se pro přiznání dávky nebudou posuzovat až rok a  půl staré příjmy,
ale bude se vycházet z  příjmů za předcházející kalendářní čtvrtletí. Rodiny v tíživé situaci tak nebudou muset čekat na přiznání...

Příspěvky z webu mojetehotenstvi.cz