Sociální problematika | Těhotenství.cz

Sociální problematika

Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek - informace pro rok 2015

16.01.2015 - 15:37 Sociální problematika
Sociální problematika - Těhotenství.cz Jak se zorientovat v nových předpisech ohledně peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku v letošním roce (2015).     PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ  (PPM) Co je peněžitá pomoc v mateřství Nárok na PPM – dvě základní podmínky Zaměstnaní rodiče a nárok na PPM Podnikatelky (OSVČ) a nárok na PPM Studentky a nárok na PPM Nezaměstnaní v evidenci ÚP ČR a nárok na PPM Ukončení pracovního poměru v...

Matka na rodičovské dovolené a nástup na peněžitou pomoc s mateřstvím s dalším dítětem

13.12.2014 - 12:53 Sociální problematika
Pokud je matka na rodičovské dovolené s prvním dítětem do 4let jeho věku a má platnou pracovní smlouvu, ze které jí vznikl nárok na první PPM, vznikne jí nárok na  peněžitou pomoc v mateřství i v souvislosti s dalším těhotenstvím. Nově se zjišťuje i denní vyměřovací základ (DVZ) pro výpočet dávky. Pokud k nástupu na PPM dojde do 4 let věku předchozího dítěte, porovná se nově zjištěný DVZ s DVZ, který byl použit pro výpočet předchozí PPM. Pro stanovení nové peněžité pomoci v mateřství se...

Otec dítěte/manžel a nárok na peněžitou pomoc v mateřství

13.12.2014 - 12:53 Sociální problematika
Kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy peněžitá pomoc v mateřství náleží výhradně matce, má na PPM nárok i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila. Musí ovšem splňovat stejné podmínky pojištění jako žena, která porodila (účast na pojištění v době nástupu na PPM, 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM). Navíc musí se ženou/matkou uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. V dohodě se uvede den, od něhož bude otec o dítě pečovat, den porodu a...

Cizí státní příslušníci a nárok na peněžitou pomoc v mateřství

13.12.2014 - 12:53 Sociální problematika
Pravidlo je jednoduché. Stát, kterému se platí pojištění, pak podle svých pravidel vyplácí peněžité dávky v mateřství. Pokud si tedy cizinec platí v ČR pojištění, je českým pojištěncem a dávky PPM mu náleží podle našich právních předpisů– viz body výše. Pokud je cizí státní příslušník zahraničním zaměstnancem (jeho zaměstnavatel má sídlo mimo EU a s touto zemí nemá ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení), pro nárok na čerpání dávky PPM mu nestačí pouze dobrovolná účast na nemocenském...

Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce a peněžitá pomoc v mateřství

13.12.2014 - 12:53 Sociální problematika
Tento typ pracovního vztahu nárok na čerpání PPM zakládá, pokud zúčtovaný měsíční příjem přesahuje částku 10 000 Kč a jsou splněny ostatní podmínky nároku na PPM. Z dohody o provedení práce ale neplyne ochranná lhůta. Pokud je zúčtovaný měsíční příjem maximálně 10 000 Kč, nevznikne nemocenské pojištění a ode dne porodu ženě vzniká nárok na rodičovský příspěvek. S žádostí o něj se musí obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR podle místa trvalého bydliště. Zdroj: MPSV...

Ukončení pracovního poměru a ochranná lhůta v těhotenství

13.12.2014 - 12:53 Sociální problematika
Nárok na dávku PPM má i žena, které skončí zaměstnání (a tím i pojištění) v době těhotenství. Pro tyto případy existuje tzv. ochranná lhůta, která činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud pojištění trvalo kratší dobu, bude ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Pokud např. pojištění trvalo 3 měsíce, činí ochranná lhůta 3 měsíce. Pokud žena otěhotní až po skončení zaměstnání, činí ochranná lhůta pouze 7 kalendářních dnů. Zdroj: MPSV Těhotenství....

Nezaměstnaní v evidenci Úřadu práce ČR a nárok na peněžitou pomoc v mateřství

13.12.2014 - 12:53 Sociální problematika
Nezaměstnaní nárok na PPM nemají, protože nejsou nemocensky pojištěni. Ode dne porodu ale mají nárok na rodičovský příspěvěk – dávku státní sociální podpory. S žádostí o ni se musí obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR podle místa trvalého bydliště. Nárok na PPM by nezaměstnaným vznikl pouze v tzv. ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání, po splnění zákonem stanovených podmínek. Zdroj: MPSV Těhotenství.cz

Studentky a nárok na peněžitou pomoc v mateřství

13.12.2014 - 12:53 Sociální problematika
Studium se nepovažuje za dobu pojištění. Studentce, pokud by nastupovala na PPM v době studia, z tohoto důvodu nárok na dávku nevznikne. Ode dne porodu mají studentky nárok na rodičovský příspěvek, dávku státní sociální podpory, kterou vyplácí ÚP ČR. Proto je nutné obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR podle místa trvalého bydliště. Doba studia se může započítat do pojištění jen v případě, kdy studentka úspěšně školu ukončí a poté nastoupí do zaměstnání, které jí založí účast na...

Podnikatelky - OSVČ - a nárok na peněžitou pomoc v mateřství

13.12.2014 - 12:53 Sociální problematika
Maminky–podnikatelky, přesněji řečeno osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), mají nárok na PPM, jen pokud si dobrovolně a po určitou dobu platí nemocenské pojištění. OSVČ musí splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Současně musí účast na nemocenském pojištění (ze zaměstnání nebo z podnikání) trvat alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech...

Zaměstnaní rodiče a nárok na peněžitou pomoc v mateřství

13.12.2014 - 12:53 Sociální problematika
Zaměstnanci jsou automaticky ze zákona nemocensky pojištěni. Pro nárok na PPM platí již zmíněné podmínky: nemocenské pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (lidově mateřskou) a zároveň v době nástupu. Jestliže je žena v době nástupu na PPM účastna pojištění (je zaměstnaná), ale nesplňuje specifickou podmínku pojištění 270 kalendářních dnů za poslední dva roky před nástupem na PPM, pak její ošetřující lékař rozhodne o...

Stránky