Rodiny už nebudou na přídavky na děti čekat tak dlouho | Těhotenství.cz

Rodiny už nebudou na přídavky na děti čekat tak dlouho

Rodiny už nebudou na přídavky na děti čekat tak dlouho - Těhotenství.cz

Od prvního října přibude rodin, které dosáhnou dříve než dosud na přídavek na dítě. Nově už se pro přiznání dávky nebudou posuzovat až rok a  půl staré příjmy,
ale bude se vycházet z  příjmů za předcházející kalendářní čtvrtletí. Rodiny v tíživé situaci tak nebudou muset čekat na přiznání přídavku na dítě tak dlouho
jako doposud. Od ledna se také zvýší přídavky na děti tam, kde aspoň jeden rodič pracuje, a zvětší se i okruh rodin, které na ně budou mít nárok.
„Rodiny dříve čekaly na přiznání přídavku na dítě opravdu dlouho. Stávalo se, že když matka s dítětem zůstala doma, tak na dávku neměli nárok, protože kvůli dokládání
příjmů z předchozího roku museli čekat až spadnou pod zákonnou hranici,“ uvedla ministryně Michaela Marksová a  dodala:„Díky  změně  se  k rodinám
pomoc  dostane mnohem rychleji, když ji  skutečně potřebují. Vzroste  tak  počet  rodin,  které  přídavky na  děti dostanou dříve než v případě dokládání ročních příjmů.“
Nově se bude u přídavků na děti vycházet z  příjmů za období předcházející kalendářnímu čtvrtletí, stejně jako je tomu u příspěvku na bydlení.
Díky tomu tak nebude docházet k situacím, kdy rodina na přídavek na dítě dosáhla někdy téměř až s dvouletým zpožděním, protože v době narození
dítěte se ještě zohledňovaly příjmy obou pracujících rodičů.
Novela zákona o státní sociální podpoře přinese i další důležité změny, které mají za cíl podpořit rodiny s  dětmi. Jednou ze zásadních změn je  zvýšení
přídavků na děti pro pracující rodiny a  rozšíření rozhodného příjmu z  2,4 na 2,7násobku životního minima. „Podporu dostanou tak i rodiny, které pracují,
ale mají relativně nízké příjmy,“  uvedla ministryně. Změny u přídavku na dítě a  další změny,  které mají pomoci rodinám (zvýšení limitů měsíčního
čerpání rodičovského příspěvku na úroveň peněžité pomoci v mateřství, zvýšení hranice měsíčního čerpání u  rodičovského
příspěvku pro osoby bez příjmů na 7 600 Kč měsíčně a  zvýšení rodičovského příspěvku pro vícerčata) začnou platit od 1. ledna 2018.
Od 1. října se zjednoduší započítávání příjmu ze samostatné výdělečné činnosti pro účely dávek státní sociální podpory. Bude se vycházet vždy
z posledního doloženého daňového přiznání a  za každý měsíc samostatné činnosti se započte 1/12 příjmů uvedených v daňovém přiznání (bez ohledu
na to, kolik měsíců OSVČ činnost vykonávala). Minimální výše započitatelného příjmu u  OSVČ vykonávající činnost jako hlavní nebo v prvním roce se nemění.
Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. října 2017 zavádí povinnost uchazeče o zaměstnání oznámit a doložit nemoc, úraz, ošetření či vyšetření
u lékaře na příslušném potvrzení. Tím se zabrání zneužívání nemoci či úrazu při plnění povinností uchazeče o zaměstnání, ovšem bez dopadu na ty, kteří jsou skutečně nemocní nebo měli
úraz. Těm naopak vychází vstříc zavedením dočasné neschopnosti.

Tisková zpráva MPSV

Těhotenství.cz

Rodiny už nebudou na přídavky na děti čekat tak dlouho - podobné příspěvky

Rodičovský příspěvek půjde od nového roku čerpat rychleji než dosud

Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která má přispět k lepšímu sladění práce a rodinného života. Rodiny s dětmi se budou moci lépe rozhodnout, jak vyčerpají  rodičovský  příspěvek.  Flexibilnější  úprava  umožní  rodičům  zvolit  výši  a
délku čerpání podle jejich...

Co je vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je dávka poskytovaná ženám, které byly kvůli těhotenství či mateřství (do 9.měsíce po porodu) převedeny na jinou práci a v souvislosti s tímto převedením došlo k poklesu jejich započitatelného příjmu. Smyslem VPTM je vyrovnání rozdílu v příjmu před...

Studentky a nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Studium se nepovažuje za dobu pojištění. Studentce, pokud by nastupovala na PPM v době studia, z tohoto důvodu nárok na dávku nevznikne. Ode dne porodu mají studentky nárok na rodičovský příspěvek, dávku státní sociální podpory, kterou vyplácí ÚP ČR. Proto je nutné obrátit se na příslušné...

Změny pro rodiče v sociální oblasti v roce 2017

NOVÁ DÁVKA PRO OTCE
Novopečení tatínkové dostanou možnost využít po narození potomka dávku tzv. otcovské poporodní péče. Ta bude fungovat tak, že z nemocenského pojištění bude otec dítěte
po jeden týden dostávat 70 % vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora bude stejná jako výše...

Převedení na jinou práci

  • Koná-li těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu nebo kojící zaměstnankyně práci, která je jí zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství anebo mateřství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je...